Υποχρεωτική διέλευση από δεξιά νησίδας ή εμποδίου.