Συχνή χρήση δρόμου από αργοκίνητα οχήματα σε ανωφέρεια