Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση στο σταθμό διοδίων