Απαγορεύεται η διέλευση σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες