Απαγορεύεται η διέλευση σε οχήματα με βάρος πέραν των π.χ. 8 τόνων στον άξονα