Απαγορεύεται η διέλευση σε οχήματα ή συνδεδεμένα οχήματα που το μήκος τους ξεπερνά τα π.χ. 10 μέτρα