Απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν ύλες που προκαλούν ρύπανση στο νερό