Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης

Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν τα σχετικά έγγραφα μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Στην περίπτωση παράδοσης της αίτησης μέσω αντιπροσώπου, η υπεύθυνη δήλωση (ΤΟΜ 46B) πρέπει να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιoύντα υπάλληλο ή κοινοτάρχη.

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης:

  1. Συμπλήρωση του εντύπου: ΤΟΜ 46B
  2. Συμπλήρωση του εντύπου: ΤΟΜ 7B
  3. Επισύναψη δυο πρόσφατων φωτογραφιών μεγέθους 40×35 χιλ
  4. Δελτίο Ταυτότητας
  5. Τέλος €40

Σημείωση:

  • Επισύναψη αλλοιωμένης άδειας οδήγησης, σε περίπτωση αλλοίωσης της άδειας οδήγησης.
  • Προσκόμιση βεβαίωσης από την Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής

Αντίγραφο άδειας οδήγησης μπορεί να εκδοθεί σε περιπτώσεις απώλειας, αλλοίωσης ή καταστροφής της άδειας οδήγησης.

Το αντίγραφο άδειας οδήγησης είναι πανομοιότυπο της αρχικής άδειας οδήγησης, φέρει την ένδειξη “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ” και έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική άδεια οδήγησης.

Η έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001.

Σχετικά Αρχεία: